ameqlist 翻訳作品集成(Japanese Translation List)

ソロモン・ヴォルコフ

Solomon Volkov

1944-
Authors List
Nonfiction/Etc.

『ショスタコーヴィチの証言』 Testimony: the Memoirs of Dmitri Shostakovich

『チャイコフスキーわが愛』 Balanchine's Tchaikovsky

『ロシアから西欧へ -ミルスタイン回想録』 From Russia to the West

『ショスタコーヴィチとスターリン』 Шостакович и Сталин

『20世紀ロシア文化全史 -政治と芸術の十字路で』 Istoriya Russkoi Kultury XX veka ot Lva Tolstogo do Aleksandra Solzhenitsyna

Update:2023