ameqlist 翻訳作品集成(Japanese Translation List)

アーロン・グレーヴィチ

Aron IAkovlevich Gurevich

1924- Russia
Authors List
Nonfiction/Etc.

『バイキング遠征誌』

『歴史学の革新 -「アナール」学派との対話』

『中世文化のカテゴリー』 Категории средневековой культуры

『同時代人の見た中世ヨーロッパ -十三世紀の例話』 Kul'tura i obshchestvo srednevekovoi Evropy glazami sovremennikov

Update:2022