ameqlist 翻訳作品集成(Japanese Translation List)

ヤロスラフ・ハシェク

Jaroslav Hasek

1883-
Authors List
Novel

『兵士シュヴェイクの冒険』 Osudy dobreho vojaka Svejka za svetove valky

『兵士シュベイクの冒険』

『愚直兵士シュベイクの奇行』

Short Fiction

「犯罪者たちのストライキ」 Stávka zločeinců

in Complete

「兵士シュヴェイクの冒険(抄)」

「兵士シュベイクの冒険」

Update:2023