ameqlist 翻訳作品集成(Japanese Translation List)

V・ポクシシェフスキー

Vadim Viacheslavovich Pokshishevskii

Authors List
Nonfiction/Etc.

『ソビエト連邦地理 -自然・住民・経済』

Update:2023